Get Adobe Flash player

rzecznik 2

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni Pani Janina Krzyżanowska - nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie. 

 

Artykuł 1

Prawa ucznia określone są w następujących dokumentach:

 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
 2. Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
 3. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności,
 4. Konwencji o prawach dziecka.

Artykuł 2

Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia, wynikających z regulaminów wewnątrzszkolnych i Statutu Szkoły.

Artykuł 3

Rzecznikiem Praw Ucznia zostaje nauczyciel, który wyrazi zgodę na pełnienie funkcji .

Artykuł 4

Zasady działania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Rzecznik pełni stałe dyżury, w czasie których przyjmuje uczniów.
 2. Uczniowie zgłaszają naruszenie swoich praw osobiście.
 3. Rzecznik wysłuchuje ucznia i sporządza notatkę z rozmowy.
 4. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, na prośbę wydaje opinię pisemną, czy zostały naruszone prawa ucznia i przekazuje informację o naruszeniu praw dyrektorowi szkoły.
 5. Rzecznik może być mediatorem między stronami.
 6. Pytania i wnioski uczniowie mogą kierować do Rzecznika za pośrednictwem skrzynki pytań i wniosków. Każde pytanie lub wniosek muszą być podpisane przez ucznia.
 7. Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron, tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników administracji szkoły.
 8. Rzecznik Praw Ucznia ma prawo odstąpienia od podjęcia interwencji.

Artykuł 5

Zadania Rzecznika Praw Ucznia:

 1. Zapoznawanie i propagowanie praw ucznia.
 2. Reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
 3. Mediacja między stronami konfliktu.
 4. Rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów.
 5. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, pedagogiem szkolnym i Samorządem Uczniowskim.
 6. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 7. Zwiększenie świadomości prawnej dzieci, rodziców, nauczycieli.
 8. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 9. Wnioskowanie w sprawie zawieszenia kar i udzielanie poręczeń w wypadku ciężkiego naruszenia przepisów wynikających ze Statutu Szkoły i powszechnie przyjętych norm współżycia w społeczeństwie.

Artykuł 6

Do obowiązków Rzecznika Praw Ucznia należy:

 1. Znajomość Statutu Szkoły, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka.
 2. Informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
 3. Interwencja w razie naruszania praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych.
 4. Udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania.
 5. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw ucznia.
 6. Składanie dyrektorowi szkoły informacji o podjętych przez siebie działaniach zmierzających do rozwiązania konfliktu.
 7. Składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdań ze swojej działalności na koniec każdego semestru.
 8. Informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach.
 9. Kontrola realizacji spraw spornych.

Artykuł 7

W sprawach spornych ustala się następujący sposób postępowania: 

 1. Sytuacje konfliktowe powinny być rozwiązywane przy współdziałaniu wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Spory rozstrzyga się na zasadzie negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron.
 3. Wszystkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
 4. Rzecznik Praw Ucznia po dokładnym wyjaśnieniu wszystkich okoliczności sprawy dąży do polubownego załatwienia sprawy, pełniąc funkcję mediacyjną między stronami pozostającymi w konflikcie. W przypadku niemożności załatwienia sprawy w powyżej opisany sposób, decyzję w sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

Artykuł 8

 Tryb postępowania w kwestiach spornych „nauczyciel – uczeń”:

 1. Zapoznanie się z opinia stron konfliktu.
 2. Podjęcie mediacji ze stronami.
 3. W razie braku rozstrzygnięcia sporu, odwołanie się do Rady Pedagogicznej.
 4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, wystąpienie do dyrektora szkoły o podjęcie decyzji.

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078163
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4132
4995
26168
5022798
112040
133787
5078163

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.