Get Adobe Flash player

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU 

   Program 

Głównym założeniem Klubu „Pomocne rączki” w Szkole Podstawowej nr 4 , jest aktywizowanie dzieci, w celu działań na rzecz środowiska lokalnego. Specyfiką programu jest stworzenie grupy młodszych dzieci- wolontariuszy, podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka można odcisnąć trwałe piętno ukierunkowane na różne dziedziny jego życia, rozwinąć postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień oraz stworzyć okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Uczniowie wykazując się zaangażowaniem, wrażliwością oraz troską o drugiego człowieka, służą tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpłynie pozytywnie na rozwój ich osobowości, stanie się ważnym i pożądanym elementem w wymiarze edukacyjno- wychowawczym.

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

• Zapoznanie dzieci z ideą klubu oraz jego propagowanie.
• Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
• Kształtowanie postaw prospołecznych.
• Rozwijanie empatii, zrozumienia.
• Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności.
• Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem.
• Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni.
• Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
• Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
• Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń.
• Rozwijanie zainteresowań.
• Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
• Wspieranie ciekawych inicjatyw.

OBSZARY DZIAŁANIA
Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne, które będą modyfikowane w zależności od pomysłów uczniów i potrzeb instytucji lokalnych. Środowisko szkolne: Organizacja różnych akcji po uprzedniej decyzji koordynatorów, opiekunów i członków tego klubu. Środowisko lokalne: Nawiązanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i określenie działań na ich rzecz.

 SYSTEM REKRUTACJI 

• Wywieszanie informacji zachęcających dzieci do włączenia się w pracę Klubu. • Zamieszczenie informacji o działalności Klubu oraz naborze na stronie internetowej szkoły. • Zachęcanie uczniów do działań w Klubie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy. • Lekcje wychowawcze. • Lekcje religii poświęcone miłości bliźniego. • Wyznaczenie terminu spotkania organizacyjnego.

KANDYDAT KLUBU
Musi:
- wypełnić kwestionariusz Klubu ,
- uczestniczyć w szkoleniu podstawowym i w zebraniach,
- poznać cele Klubu,
- aktywnie uczestniczyć w przyjętych projektach Klubu.

ZEBRANIA CZŁONKÓW KLUBU

SZKOLENIE PODSTAWOWE
Cele:
• Przybliżenie dzieciom idei Klubu. • Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy. • Poznanie obszarów pomocy. • Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej. • Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy

SPOTKANIA CYKLICZNE
Cele:
• Pogłębianie motywacji
• Organizacja działań.
• Tworzenie projektów.
• Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
• Monitorowanie działalności wolontariuszy.
• Wymiana doświadczeń.

PRAWA WOLONTARIUSZA KLUBU
1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora i opiekunów.
4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
5. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Klubu.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
Klubu ,, Pomocne rączki”
1. Niepełnoletni członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie.
2. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Klubu.
3. Wykonywać powierzone zadanie z kulturą i z zaangażowaniem.
4. Wykorzystywać identyfikator tylko podczas wyznaczonych działań przez Klub.
5. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Klubu takie jak: • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem, • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, • zasada troski o los słabszych, • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA
Klubu ,, Pomocne rączki”
• odwaga, empatia i otwartość, • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, • dużo optymizmu i chęć do działania, • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili, • kultura osobista.

SYSTEM NAGRADZANIA WOLONTARIUSZY
Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:
• umieszczenie na liście honorowych wolontariuszy, • pochwałę koordynatora programu, • pochwałę dyrektora szkoły, • podziękowaniem dla rodziców, • powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

 KODEKS ETYCZNY

Klubu ,, Pomocne rączki”
1.Być pewnym Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
2.Być przekonanym Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
3.Być lojalnym Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
4.Przestrzegać zasad Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
5.Mówić otwarcie Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.
6.Chętnie uczyć się Rozszerzaj swoją wiedzę.
7.Stale się rozwijać Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
8. Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
9.Być osobą na której można polegać Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
10.Działać w zespole Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

SPOSOBY EWALUACJI
• ankieta dla wolontariuszy,
• sprawozdanie z pracy Klubu,
• rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze,
• zdjęcia z imprez,
• strona internetowa szkoły,
• podziękowania,
• wywiad z podopiecznymi na temat świadczonej pomocy

                                                                           Opiekunowie: Hanna Glińska- Szmatowicz
                                                                                                           Janina Krzyżanowska

Obowiązki koordynatorów i opiekunów:
- prowadzenie Klubu ,, Pomocne rączki” zgodnie z wyznaczonym programem,
- organizacja rekrutacji i szkoleń wolontariuszy,
- poznanie potrzeb, możliwości uczniów, szkoły oraz środowiska lokalnego,
- opracowanie wspólnie z grupę ochotników planu działań,
- pozytywne wzmacnianie aktywności wolontariuszy,
- monitoring aktywności wolontariuszy,
- koordynowanie poszczególnych sekcji Klubu,

 

 

                                                             

                                                                                              

                                                                                                           

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078157
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4126
4995
26162
5022798
112034
133787
5078157

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.