Get Adobe Flash player

Mały Samorząd Uczniowski klas I-IV w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Dominika Białopiotrowicz

ZastępcaJulia Grodowska

Sekretarz – Zuzanna Radek

 

Samorząd Uczniowski klas V-VIII w roku szkolnym 2019/2020 

PrzewodniczącyJakub Fijałkowski

Zastępca – Pola Skowyrska

Sekretarz

 

Odziałowe Samorządy Klasowe :

Klasa I a

Zaleska Amelia

Redzisz Amelia

Szcząchor Nikodem

Klasa II a

Grodowska Julia

Karpicz Remigiusz

Kałamajska Martyna

Klasa II b

Radek Zuzanna

Osiński Ireneusz

Gąsiorowska Ewa

Klasa III a

Kruć Anastazja

Gucajtis Gracjan

Łabiszewska Natalia

Klasa III b

Bojko Michał

Przytuła Lena

Białopiotrowicz Dominika

Klasa IV a

Rynkiewicz Nikola

Wawrowska Kinga

Salnik Aleksandra

Klasa V a

Openchowska Zofia
Jałocha Igor
Chociej Martyna

Klasa V b 

Mieżaniec Oliwia

Szpakowska Lena

Buzuk Maciej

Klasa VI a

Sytczyk Wojciech

Lejkowska Zuzanna

Dziedzic Maja

Klasa VI b 

Bil Krzysztof

Fijałkowska Dominika

Sopyło Amelia

Klasa VII a

Skowyrska Pola

Olek Dawid

Fijałkowski Jakub

Klasa VIII a

Ziemianowicz Igor

Kłowas Adrian

Woźny Łukasz

 

Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego:

W Szkole Podstawowej nr 4 w Ornecie działa Samorząd Uczniowski, w skład którego wchodzi cała społeczność uczniowska szkoły.

Samorząd jest organizacją niezależną, a jego organy są reprezentantami ogółu uczniów szkoły.

 1. Organami Samorządu są:
 • Przewodniczący Rady Samorządu – zwany dalej „Przewodniczącym”,
 • Rada Samorządu – zwana dalej „Radą”,
 • Rady Klasowe.
 1. Rada składa się z:
 • przewodniczącego,
 • zastępcy przewodniczącego,
 • protokolant
 1. O liczebności Rad Klasowych decydują Samorządy Klasowe.
 2. Na początku roku szkolnego odbywają się wybory Rad Klasowych, według zasad ustalonych w danej klasie.
 3. Wybory Rady przeprowadza Komisja Wyborcza powoływana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
 4. W skład Komisji Wyborczej nie mogą wchodzić kandydaci do Rady.
 5. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
 6. Zgłaszanie kandydatów:

I. Zasady wyborów organów Samorządu

 • Do Rady może kandydować każdy uczeń szkoły zgłoszony przez grupę uczniów; zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko kandydata oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.
 • Termin zgłaszania kandydatur określa kalendarium wyborcze.
 1. Sposób przeprowadzenia wyborów:
 • Głosowanie odbywa się w budynku szkoły.
 • Komisja Wyborcza sporządza listy uczniów uprawnionych do głosowania. Na podstawie tych list wydaje karty do głosowania. Odebranie karty uczeń potwierdza podpisem na liście.
 • Wyboru dokonuje się przez postawienie na karcie głosowania, przy nazwisku kandydata, znaczka x.
 • Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest nieczytelna lub gdy głos jest oddany na więcej niż ośmiu kandydatów.
 • Komisja Wyborcza zbiera karty do opieczętowanej urny.
 1. Obliczanie głosów, ogłoszenie wyników:
 • Obliczenia głosów dokonuje Komisja Wyborcza bezpośrednio po zakończeniu głosowania.
 • Otwarcia urny dokonuje się w obecności wszystkich członków Komisji.
 • W pomieszczeniu, w którym Komisja liczy głosy, nie mogą przebywać osoby nie będące członkami Komisji.
 • Po obliczeniu głosów Komisja sporządza protokół, który jest dokumentem stanowiącym dowód przeprowadzenia wyborów i przedstawia go ogółowi uczniów po wyborach.
 • Po zakończeniu obliczania głosów i podpisaniu protokołu wyborów przez wszystkich członków Komisji Wyborczej, karty do głosowania są komisyjnie niszczone.
 1. Członkami Rady zostaje ośmiu kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów.
 • W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę członków Rady SU.
 • Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza.
 • Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie w głosowaniu jawnym.

II. Kompetencje Organów Samorządu

 1. Przewodniczący Rady:
 • reprezentuje Samorząd,
 • kieruje pracą Rady,
 • przewodniczy obradom Rady,
 • przydziela zadania poszczególnym sekcjom,
 1. Rada:
 • podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działaniach Samorządu,
 • kieruje bieżącą pracą Samorządu,
 • redaguje, wydaje, rozprowadza gazetkę szkolną,
 • reprezentuje Samorząd wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią,
 • informuje o prawach i obowiązkach uczniów,
 • nawiązuje kontakty z samorządami innych szkół,
 • gromadzi środki finansowe dla realizacji celów statutowych,
 • prowadzi ewidencję dochodów i wydatków, przedstawia je raz w roku na zebraniu przewodniczących Rad Klasowych,
 • współpracuje z przewodniczącymi klas,
 • dokonuje wyboru opiekuna Samorządu spośród kandydatów wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 1. Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych:
 • proponuje zmiany w Regulaminie Samorządu,
 • powołuje Komisje Wyborcze,
 • przyjmuje roczne sprawozdania z działalności finansowej Rady i przedstawia je ogółowi uczniów,
 • sporządza protokoły z posiedzeń.
 1. Dyrektor zapewnia organom Samorządu warunki organizacyjne, w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.
 2. Kadencja wszystkich organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.
 3. Członkami władz Samorządu mogą być wyłącznie uczniowie w\w szkoły. W momencie odejścia ucznia ze szkoły przestaje on być członkiem Samorządu i jego władz.
 4. Wybory Rady odbywają się we wrześniu każdego roku.
 5. Wybory organizuje Komisja Wyborcza powołana przez Zebranie Przewodniczących Rad Klasowych zgodnie z regulaminem.
 6. Do realizacji swych zadań Rada powołuje sekcje.
 7. Przewodniczący sekcji Rady są wybierani spośród członków Rady w głosowaniu jawnym. Tworzą oni swoje 3-4 osobowe sekcje.
 8. Składy osobowe sekcji są zatwierdzane przez Radę w głosowaniu jawnym.
 9. Powołane sekcje mogą mieć charakter stały lub nadzwyczajny (doraźny).
 10. Przy powoływaniu sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

III. Kadencja władz

IV. Komisje i sekcje

 • nazwę sekcji,
 • skład osobowy.
 1. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły.
 2. Opiekuna Samorządu, zwanego dalej „Opiekunem”, wybiera Rada.
 3. Rolą Opiekuna jest doradzanie i pomaganie Samorządowi w realizowaniu jego zadań.
 4. Uczniowie przyjmują Regulamin Samorządu oraz mogą go znowelizować w ciągu roku szkolnego w drodze cząstkowych głosowań uczestników na zebraniach w poszczególnych oddziałach przy frekwencji powyżej 50%.

V. Opiekun Samorządu

VI .Zasady wprowadzania zmian do Regulaminu Samorządu

 • Zwołującymi i prowadzącymi zebrania są przewodniczący Rad Klasowych.
 • Zbiorcze wyniki głosowania ustala zebranie Przewodniczących Rad Klasowych.
 • Uchwały w sprawie Regulaminu podejmowane są zwykłą większością głosów.

VII. Dokumentacja Samorządu

 1. Regulamin Samorządu
 2. Zeszyt protokołów Rady i Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych
 3. Roczny plan pracy Rady
 4. Regulamin wyborów Organów Samorządu
 5. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 6. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 7. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

VIII. Decyzje

 1. Wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności powyżej połowy osób uprawnionych do głosowania (50% + 1).
 2. Posiedzenia Zebrania Przewodniczących Rad Klasowych zwołuje Przewodniczący Rady lub Opiekun. Zebranie prowadzi zwołujący posiedzenie.
 3. Regulamin Samorządu jest dostępny wszystkim uczniom szkoły. Zebrania Rady zwołuje przewodniczący lub opiekun SU.

Szukaj

Licznik odwiedzin

1865396
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
3916
2396
16526
1821389
9570
100693
1865396

Twoje IP: 3.236.112.98
2020-07-03

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg


Copyright © 2012. All Rights Reserved.