Get Adobe Flash player

PROGRAM REALIZACJI WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO

w roku szkolnym 2019/20

 1. Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2019/20 opracowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawa oświatowego, oraz założeń Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

 1. Program uwzględnia potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli oraz opisuje realizowane w szkole działania, w tym:
  1. tematykę tych działań,
  2. metody i formy realizacji działań,
  3. terminy poszczególnych działań,
  4. osoby odpowiedzialne za ich realizację.

 

 • Program zakłada współpracę szkoły z rodzicami oraz placówkami, instytucjami
  i zakładami pracy.

 

 1. Program uwzględnia treści programowe opisane w załącznikach nr 1, 2 oraz 3 do rozporządzenia MEN z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019, poz. 325).

 

 1. Cele programu
 2. Celem głównym programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci i uczniów w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy.
 3. Celem preorientacji zawodowej w oddziałach przedszkolnych jest wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu ,kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz stymulowanie ich pro-zawodowych wyobrażeń.
 4. Celem orientacji zawodowej w klasach I–III jest wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej
  i proaktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.
 5. Celem orientacji zawodowej w klasach IV–VI jest poznawanie własnych zasobów, zapozna­nie uczniów z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, kształtowanie pozytywnej i proaktyw­nej postawy uczniów wobec pracy
  i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych i wy­chowawczych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zdolności, zainteresowań oraz pasji.
 6. Celem doradztwa zawodowego w klasach VII–VIII szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery
  i podejmowania przy wsparciu dorad­czym decyzji edukacyjnych
  i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zaso­bów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

 

 1. Treści programowe w ramach preorientacji zawodowej – cele szczegółowe
 2. Poznanie siebie

 

Dziecko:

 • określa, co lubi robić;
 • podaje przykłady różnych zainteresowań;
 • określa, co robi dobrze;
 • podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.

 

 1. Świat zawodów i rynek prac

 

Dziecko:

 • odgrywa różne role zawodowe w zabawie;
 • podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu
  i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie, oraz identyfikuje
  i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby;
 • wskazuje zawody zaangażowane w powstawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę;
 • podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • opowiada o sobie w grupie rówieśniczej.

 

 • Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

 

Dziecko:

 • nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej)
 • nazywa czynności, których lubi się uczyć.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

 

Dziecko:

4.1 opowiada, kim chciałoby zostać;

4.2 na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej          przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu;

4.3 podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie
i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

 • Treści programowe w ramach orientacji zawodowej w klasach I-III– cele szczegółowe

 

 1. Poznanie siebie

Uczeń:

 • opisuje swoje zainteresowania i określa, w jaki sposób może je rozwijać;
 • prezentuje swoje zainteresowania wobec innych osób;
 • podaje przykłady różnorodnych zainteresowań ludzi;
 • podaje przykłady swoich mocnych stron w różnych obszarach;
 • podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych.
 1. Świat zawodów i rynek pracy

 

Uczeń:

2.1 odgrywa różne role zawodowe w zabawie;

2.2 podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w bliższym i dalszym otoczeniu oraz opisuje podstawową  specyfikę pracy w wybranych zawodach;

2.3 opisuje, czym jest praca, i omawia jej znaczenie w życiu człowieka na wybranych przykładach;

2.4 omawia znaczenie zaangażowania różnych zawodów w kształt otoczenia,
w którym funkcjonuje;

2.5 opisuje rolę zdolności i zainteresowań w wykonywaniu danego zawodu;

2.6 posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
w sposób twórczy i  niekonwencjonalny.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 uzasadnia potrzebę uczenia się i zdobywania nowych umiejętności;

3.2 wskazuje treści, których lubi się uczyć;

3.3 wymienia różne źródła wiedzy i podejmuje próby korzystania z nich.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji         edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

 • opowiada, kim chciałby zostać i co chciałby robić;
 • planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując na podstawowe czynności i zadania niezbędne do realizacji celu;
 • próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio z jego osobą.

 

 

 

 • Treści programowe w ramach orientacji zawodowej w klasach IV-VI – cele szczegółowe
  1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

1.1 określa własne zainteresowania i uzdolnienia oraz kompetencje;

1.2 wskazuje swoje mocne strony oraz możliwości ich wykorzystania w różnych dziedzinach życia;

1.3 podejmuje działania w sytuacjach zadaniowych i ocenia swoje działania, formułując wnioski na przyszłość;

 1.4 prezentuje swoje zainteresowania i uzdolnienia wobec innych osób z zamiarem zaciekawienia odbiorców.

 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

 • wymienia różne grupy zawodów i podaje przykłady zawodów charakterystycznych dla poszczególnych grup;
 • opisuje różne ścieżki ich uzyskiwania oraz podstawową specyfikę pracy
  w zawodach;
 • opisuje, czym jest praca i jakie ma znaczenie w życiu człowieka;
 • podaje czynniki wpływające na wybory zawodowe;
 • posługuje się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
  w sposób twórczy i niekonwencjonalny;
 • wyjaśnia rolę pieniądza we współczesnym świecie i jego związek z pracą.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 wskazuje różne sposoby zdobywania wiedzy, korzystając ze znanych mu przykładów, oraz omawia swój indywidualny sposób nauki;

3.2 wskazuje przedmioty szkolne, których lubi się uczyć;

3.3 samodzielnie dociera do informacji i korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 opowiada o swoich planach edukacyjno-zawodowych;

4.2 planuje swoje działania lub działania grupy, wskazując szczegółowe czynności i zadania niezbędne do realizacji  celu;

4.3 próbuje samodzielnie podejmować decyzje w sprawach związanych bezpośrednio lub pośrednio z jego osobą.

 

 1. Treści programowe w ramach doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII– cele szczegółowe

 

 1. Poznawanie własnych zasobów

Uczeń:

 • określa wpływ stanu zdrowia na wykonywanie zadań zawodowych;
 • rozpoznaje własne zasoby (zainteresowania, zdolności, uzdolnienia, kompetencje, predyspozycje zawodowe);
 • dokonuje syntezy przydatnych w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej informacji o sobie wynikających z autoanalizy, ocen innych osób oraz innych źródeł;
 • rozpoznaje własne ograniczenia jako wyzwania w odniesieniu do planów edukacyjno-zawodowych;
 • rozpoznaje swoje możliwości i ograniczenia w zakresie wykonywania zadań zawodowych i uwzględnia jew planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej;
 • określa aspiracje i potrzeby w zakresie własnego rozwoju i możliwe sposoby ich realizacji;
 • określa własną hierarchię wartości i potrzeb.

 


 

 1. Świat zawodów i rynek pracy

Uczeń:

2.1 wyszukuje i analizuje informacje na temat zawodów oraz charakteryzuje wybrane zawody, uwzględniając  kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz   możliwości ich uzyskiwania;

2.2 porównuje własne zasoby i preferencje z wymaganiami rynku pracy
i oczekiwaniami pracodawców;

2.3wyjaśnia zjawiska i trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy,
z uwzględnieniem regionalnego i lokalnegorynku pracy;

2.4 uzasadnia znaczenie pracy w życiu człowieka;

2.5 analizuje znaczenie i możliwości doświadczania pracy;

2.6 wskazuje wartości związane z pracą i etyką zawodową;

2.7 dokonuje autoprezentacji.

 

 1. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie

Uczeń:

3.1 analizuje oferty szkół ponadpodstawowych i szkół wyższych pod względem możliwości dalszego kształcenia, korzystając dostępnych źródeł informacji;

3.2 analizuje kryteria rekrutacyjne do wybranych szkół w kontekście rozpoznania własnych zasobów;

3.3 charakteryzuje strukturę systemu edukacji formalnej oraz możliwości edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

3.4 określa znaczenie uczenia się przez całe życie.

 

 1. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych

Uczeń:

4.1 dokonuje wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej samodzielnie lub przy wsparciu doradczym;

4.2 określa cele i plany edukacyjno-zawodowe, uwzględniając własne zasoby;

4.3 identyfikuje osoby i instytucje wspomagające planowanie ścieżki edukacyjno-zawodowej i wyjaśnia, w jakich sytuacjach korzystać z ich pomocy;

4.4 planuje ścieżkę edukacyjno-zawodową, uwzględniając konsekwencje podjętych wyborów.

 

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

5406839
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
836
14238
35671
5355154
15074
71220
5406839

Twoje IP: 3.237.31.191
2023-10-02

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.