Get Adobe Flash player

,,Razem uczmy się języka angielskiego”

Autor: Ewa Domańska - Habuda

 

 1. WSTĘP

Pomysł Innowacji ,,Razem uczmy się języka angielskiego,” powstał w odpowiedzi na coraz bardziej rosnące zainteresowanie nauką języka angielskiego. Ponieważ nasza szkoła od wielu lat   współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, pomyślałam, że jest to świetny pomysł połączenia nauki obu pokoleń; umożliwienie obu stronom skonfrontowania swoich umiejętności.

Proponowana Innowacja wprowadzi uczestników w świat języka angielskiego ,dając podstawy kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się
w języku angielskim z naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu oraz mówienia.
W dobie ogromnej popularności języka angielskiego, te umiejętności są niezbędne podczas komunikowania się z ludźmi innych narodowości. Sprawność mówienia, pisania, czytania
i słuchania w języku obcym poprzez poznanie kultury krajów anglojęzycznych
i dokonywanie porównań z kulturą Polski w celu kształtowania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego i budowania tolerancji wobec innych kultur, to zadanie
i drugorzędny cel jaki sobie postawiłam pisząc tę innowację. Jednym z elementów innowacji będzie również poznawanie naszego regionu – Warmii z wykorzystaniem nabytych
z umiejętności i doświadczeń osób starszych- mieszkańców tego regionu. Podczas nauki wykorzystywana będzie wiedza i umiejętności uczniów zdobytych w ramach wszystkich przedmiotów szkolnych oraz poza szkołą, również Internet, lektury, teatr, film oraz telewizja. Członkowie UTW podzielą się doświadczeniem i wiedzą na temat regionu.

 

 1. I.Zakres innowacji

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas IV i do członków UTW
i realizowana będzie w oparciu o program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia szkoły podstawowej zatwierdzonych przez MEN, przewidziana na 1 rok. Realizowana będzie w czasie zajęć pozalekcyjnych raz w tygodniu wspólnie z członkami UTW.

 1. II.Motywacja wprowadzenia innowacji i oczekiwania z nią związane

Głównym celem wprowadzenia innowacji będzie pokazanie obu pokoleniom, jaką rolę pełni w naszym życiu język obcy, jak bardzo kultura krajów anglojęzycznych wpływa na nasze zwyczaje, styl życia i przede wszystkim, że język angielski nie musi być „złem koniecznym” lecz użytecznym elementem naszego życia. Nauka języka nie musi opierać się tylko na słówkach i zwrotach mechanicznie używanych w pewnych sytuacjach, nauka może się stać przygodą, w czasie której możemy poznawać kulturę, obyczajowość innych narodów, a w ten sposób zrozumieć sam język i ułatwić jego naukę. Pozwoli w ten sposób kształtować bardziej realny obraz innych krajów, tolerancję oraz pełniejsze zrozumienie więzi kulturowych. Wspólna inicjatywa podniesie również aktywność kulturową obu pokoleń, nauczy empatii i zgłębi tolerancję i szacunek wobec drugiego człowieka.

Innowacyjność w nauce języka angielskiego przebiegać przy współpracy UTW:

 • praktyczne wykorzystanie poznanego zasobu słownictwa np. prezentacja w formie wypowiedzi ,gazetka szkolna, plakat;

· redagowanie gazetki szkolnej, Easy English zawierającej artykuły pisane przez dzieci oraz informacje dotyczące kultury, tradycji i realiów krajów anglosaskich z uwzględnieniem naszego regionu;

 • pogłębianie znajomości języka angielskiego poprzez lekturę literatury dziecięcej, czyli uproszczonych wersji książek;

· oglądanie filmów w wersji oryginalnej ( seanse filmowe).

Cele innowacji

Cele ogólne:

 • promowanie języka angielskiego wśród dzieci i osób starszych
 • pokoleniowe podnoszenie motywacji do nauki języka obcego
 • rozwijanie pasji i zainteresowań językiem angielskim
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języka
 • doskonalenie umiejętności językowych (słuchania, czytania, stosowania słownictwa         i gramatyki w praktyce, pisania i mówienia)
 • poszerzanie kompetencji językowych z zakresu posługiwania się językiem angielskim
 • rozwijanie zainteresowania krajami anglojęzycznymi
 • poznanie różnych strategii uczenia się języka obcego
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi
 • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności uczniów za własne wyniki w nauce
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie i w zespole
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia
 • wdrożenie uczniów do efektywnego spędzania wolnego czasu

Cele szczegółowe:

 • znajomość środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych         oraz fonetycznych) i sprawne posługiwanie się ich zasobem, umożliwiającym komunikację w zakresie tematów: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne            
  i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie oraz świat przyrody
 • rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnych i pisemnych
 • poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez różnorodne formy obcowania z językiem obcym (książki, filmy, piosenki, materiały internetowe)
 • doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem poprzez lekturę bajek i opowieści   w języku angielskim
 • rozwijanie umiejętności językowych poprzez oglądanie filmów i bajek w języku angielskim
 • doskonalenie umiejętności redagowania tekstów w języku angielskim (w formie tradycyjnej i elektronicznej)
 • kształtowanie umiejętności reagowania ustnego i pisemnego w prostych sytuacjach dnia codziennego
 • rozwijanie umiejętności przetwarzania informacji – zrozumienia przekazu w jednej formie, a następnie przekazania go w innej formie
 • zapoznanie uczniów z różnymi strategiami komunikacyjnymi pomocnymi w nauce języka (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty itp.)
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się, czyli wyszukiwania i korzystania       z rozmaitych źródeł informacji (np. encyklopedii, mediów) oraz wykorzystywania technik samodzielnej pracy nad językiem
 • wdrażanie uczniów do korzystania z zasobów internetowych w procesie poznawania języka
 • rozwijanie umiejętności korzystania z technologii komputerowych (opracowywanie prezentacji Power Point, używanie komputerowych programów edukacyjnych, komputerowe redagowanie tekstów itp.)
 • zachęcanie do dokonywania samooceny, tak aby mieli świadomość postępu, jaki robią
  w nauce języka angielskiego, a także poznali swoje słabe strony, które muszą udoskonalić
 • rozwijanie ciekawości i otwartości wobec kultury, tradycji, zwyczajów krajów anglojęzycznych i porównywanie z obyczajami panującymi w naszym kraju
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie i w zespole

           

Dodatkowym celem ważnym dla podniesienia jakości pracy szkoły jest poszerzenie jej oferty edukacyjnej i zacieśnienie współpracy z Uniwersytetem.

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078216
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4185
4995
26221
5022798
112093
133787
5078216

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.