Get Adobe Flash player

Innowacja pedagogiczna

w Edukacji Wczesnoszkolnej

„Orneta-moja mała Ojczyzna”

w Szkole Podstawowej nr 4

im. Janusza Korczaka w Ornecie

 

Opracowały:

Małgorzata Godzina

Halina Waszczyszyn

Bożena Ogiela

Wioletta Ślepokura

                                     

   Edukacja regionalna uczy nasze dzieci szacunku, tolerancji i otwarcia na różnorodne aspekty życia społecznego i kulturalnego, przybliża im dzieje własnego regionu – „małej Ojczyzny. Pozwala nie tylko na poznawanie, ale także na rozbudzanie poczucia tożsamości regionalnej, co z kolei zaowocuje w przyszłości tożsamością narodową. Poznając dziedzictwo kulturowe regionu uczniowie uświadomią sobie kim są, jakie są ich korzenie. Więź z „małą Ojczyzną” umożliwi umiłowanie tego, co składa się na Ojczyznę. Zajęcia prowadzone będą w klasach I-III. Swoim zakresem obejmować będą edukację matematyczną, polonistyczną, przyrodniczą społeczną, plastyczną, techniczną, muzyczną, komputerową oraz wychowanie fizyczne.

   Celem innowacji regionalnej jest: pełniejsze poznanie własnej kultury, dziedzictwa historycznego; wydobycie wielorakich wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście wartości narodowych, państwowych, ogólnoludzkich; kształtowanie swych możliwości i powinności jako obywateli kraju i swojej „małej Ojczyzny”, a także formowanie postaw otwartych na zrozumienie innych kultur i zbliżenie europejskie.

   Zmiany zachodzące we współczesnym świecie nakładają nowe obowiązki na edukację. Bardzo ważnym zadaniem szkoły jest zwrócenie uwagi na naszą indywidualność, tradycję, historię oraz wytworzenie silnego poczucia przynależności do rodziny, do „małej Ojczyzny”, do narodu i państwa. Edukacja regionalna w szkole ma wpływ na rozwój świadomości i uczuć dziecka. Wychowankowie i nauczyciele identyfikują się z rodziną, szkołą, miejscowością, zaś wiedza o regionie pozwala pokazać dziecku piękno „małej Ojczyzny” i wpływa na wychowawczy aspekt pracy pedagogicznej. Nadrzędnym zadaniem innowacji regionalnej w naszej szkole jest wyrobienie w dziecku wartościowej postawy lokalnego patrioty poprzez poznawanie najbliższego środowiska i regionu, dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy, jak również rozwijanie i wzmacnianie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnot: rodzinnej, klasowej, szkolnej i lokalnej.  Innowacja adresowana jest do uczniów kl. I-III szkoły podstawowej.   W pracy założono uczestnictwo uczniów w spotkaniach z władzami miasta, pracownikami głównych instytucji, wycieczkach, spotkaniach z działaczami ludowymi, wykorzystanie zasobów szkolnej biblioteki, poznanie kroniki szkoły, korzystanie z Internetu, zapoznanie z życiem i twórczością patrona szkoły, własnej prezentacji, zapoznane z florą i fauną własnego regionu, udziału w konkursach, twórczości plastycznej, technicznej, literackiej.

 

Orneta moja mała Ojczyzna

 klasy I -III

Blok

tematyczny

Treści regionalne

Kompetencje ucznia

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Spacerkiem dookoła szkoły Poznajemy pracę policjanta. Ćwiczymy przechodzenie przez ulicę

 • Wie, gdzie w Ornecie znajduję się Komenda Powiatowa Policji.
 • Wie na czym polega praca policjanta - dzielnicw
 • Zna numer telefonu policji.
 • Zna i stosuje zasady przechodzenia przez ulicę.
 • Zna adres szkoły.
 • Wymienia nazwy ulic w sąsiedztwie szkły.
 • Zna najważniejsze wydarzenia z życia szkoły w układzie chronologicznym.
 • Aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazuje tradycje szkolne w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznaje się z kroniką szkoły i jej stroną internetową.
 • Tworzy drzewo genealogiczne; zna imiona członków rodziny, zainteresowania, zawód.
 • Prezentuje album rodzinny.
 • Docenia więzi rodzinne.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w poszczególnych porach roku, uwiecznia swoje wrażenia poprzez zdjęcia, prace plastyczne.
 • Rysuje plakat zachęcający do spacerów, wycieczek do lasu.
 • Tworzy jesienne kompozycje.
 • Określa kierunki za pomocą słońca, porostów.
 • Rozpoznaje drzewa, krzewy, rośliny zielone.
 • Obserwuje życie zwierząt.
 • Dokarmia zwierzęta.
 • Zna warunki życia na polu.
 • Rozpoznaje rośliny uprawne, chwasty, zwierzęta znajdujące się na polu.
 • Wie jakie produkty otrzymujemy ze zbóż.
 • Potrafi wymienić etapy pieczenia chleba.
 • Zna polskie zwyczaje związane z chlebem.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre ptaki z najbliższego otoczenia.
 • Wyjaśnia, jak ptaki przygotowują się do zimy.
 • Uświadamia sobie znaczenie i piękno parku.
 • Potrafi doknać charakterystyki najbliższej okolicy z uwzględnieniem rzeźby terenu, charakterystycznych zwierząt i szaty rślin
 • Wie, gdzie znajduje się pomnik przyrody, drzewo                          przy jeziorze.
 • Zna tradycje związane z wykopkami.

Zakładamy kronikę klasową

 

Rodzina

Poznajemy historię swojej rodziny

 

Las w jesiennej szacie

Wyprawa do lasu:

- spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Orneta i myśliwym Koła Łowieckiego „Czapla”

 

Pole

Wyprawa do gospodarstwa rolnego w Krośnie

Historia chleba, poznajemy pracę piekarza- wycieczka do piekarni.

 

Nasi skrzydlaci przyjaciele

Skrzydlaci mieszkańcy naszych parków i ogrodów. Spacer do parku i ogrodu

 w pobliżu szkoły.

Święto pieczonego ziemniaka – integracyjne ognisko  z pieczeniem ziemniaków

 

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli

Czcimy pamięć  poległych w obronie

Ornety – wycieczka na cmentarz

 • Wie, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza poległych w obronie rodzinnego miasta oraz Pomnik Sybiraka
 • Rozumie wyrażenia: ziemie odzyskane i  repatrianci
 • Umie zachować się w miejscach pamięci narodowej

Życzenia dla Babci i Dziadka

Pamiętamy o naszych Babciach i Dziadkach

 • Wypowiada się o babci i dziadku jako o najstarszych członkach rodziny.
 • Okazuje uczucie szacunku, miłości i wdzięczndla babci i dziadka.
 • Wie, jakie zainteresowania mają członkowie jego
 • Projektuje i wyknuje według własnego pomysłu

medale dla babci i dziadka.    

                                        

Uczestniczymy w planowaniu zakupów i podejmowaniu decyzji

ABC zachowania się w sklepie

samoobsługowym.

 • Dostrzega żnice w architekturze budynków        
 • Umie wskazać różnice między małym sklepem a
 • Zna zasady postępowania w sklepie samoobsługowym.
 • Pomaga  rodzicom w robieniu zakupów.

Poznajemy pracę

bankiera

-z wizytą w banku.

 • Wie, jakie przeznaczenie mają banki.
 • Potrafi zachować się w banku.
 • Wypowiada się na temat oszczędzania    
 • pieniędzy. 
 • Potrafi przygotować i przeprowadzić wywiad z pracownikiem banku.

Przesyłamy wiadomości

Poznanie pracy urzędu pocztowego na podstawie bezpośredniej obserwacji(wycieczka na pocztę).

 • Poznajemy zawody ludzi z własnej miejscowości,
 • Potrafi przeprowadzić wywiad z pracownikami poczty,
 • Zna rodzaje usług świadczonych na poczcie.

Uczestniczymy w planowaniu zakupów i podejmowaniu decyzji

Ginące zawody

 • Cykl wycieczek – w warsztacie zegarmistrza, szewca.
 • Potrafi przeprowadzić wywiad, grmadzić dane i przedstawia je graficznie.

     

Nasz karnawał

Urządzamy bal karnawałowy w naszej klasie.

 • Wie, jak pżytecznie spędzać wolny czas.
 • Dostrzega potrzebę dobrej organizacji w zespole.
 • Bierze czynny udział w klasowych uroczysciach i zabawach.
 • Umie współpracować w grup
 • Poznaje piękno krajobrazu rodzimeg.
 • Posługuje się pojęciem zwiastuny wiy.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Rozpznaje pierwsze wiosenne kwiaty i uje ich wygląd.
 • Rozróżnia drzewa, krzewy i rśliny zielone.
 • Rozróżnia i nazywa drzewa liściaste i iglast
 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki.
 • Bierze aktywny udział w szkolnej akcji segregacji opakowań szklanych z okazji Światowego Dnia Ziemi.
 • Dostrzega potrzebę porządkowania terenu wokół domu, szkoły.
 • Rozumie pojęcia „segregacja śmieci”
 • Wie gdzie w pobliżu szkoły i miejsca zamieszkania znajdują się pojemniki do segregacji odpadów.
 • Wykonuje strój ekologiczny.
 • Wie, gdzie w Ornecie znajduję się Komenda
 • Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.
 • Zna numer telefonu straży pożarnej.
 • Zna zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
 • Wypowiada się o pracy strażaków.
 • Zna przyczyny pożarów, wie że należy zachować ostrożność przy korzystaniu z ognia.
 • Zna urządzenia służące do gaszenia pożaru.
 • Wie, gdzie znajduje się biblioteka miejska.
 • Wie, na czym polega praca bibliotekarza.
 • Wie, jak należy zachowywać się w czytelni.
 • Zna twórczość Ireny Kwinto.
 • Wykonuje prace plastyczne inspirowane utworem literackim.
 • Szanuje tradycje ludowe.
 • Zna zwyczaje związane z andrzejkami, Bożym Narodzeniem, Wielkanocą.
 • Zna stroje regionalne, muzykę warmińską.
 • Przygotowuje zestaw potraw regionalnych (przepisy).
 • Wymienia cechy krajobrazu regionu.
 • Wskazuje główne i pośrednie kierunki świata na mapie województwa.
 • Zna i poprawnie zapisuje nazwy miast, wsi, rzek i jezior regionu.
 • Wskazuję stolicę regionu.
 • Czyta plan miasta.
 • Zaznacza zabytki.
 • Ogląda i porównuje stare oraz nowe zdjęcia miasta w Orneckim ratuszu
 • Stosuje wielką literę w pisowni nazw ulic, obiektów w mieście.
 • Potrafi stworzyć reklamę swojego miasta.
 • Wykonuje album o swojej miejscowości.
 • Sprawdza, czy jest to miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym.
 • Zna pojęcia: symbolika, heraldyka, herb.
 • Wykonuje herb z różnych rodzajów materiałów papierniczych.
 • Tworzy komiks na podstawie legend orneckich.

Idzie wiosna, odchodzi zima

Szukamy wiosny w parku- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie.

Palenie Marzanny.

 

Na ratunek Ziemi

Sprzątanie Świata.

Dzień Ziemi.

 

Spotkanie z lekturą „Jak Wojtek został strażakiem”

Poznajemy pracę strażaka – wycieczka do Komendy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornecie.

Postać Ireny Kwinto.

Wycieczka do biblioteki miejskiej w Ornecie – praca bibliotekarza.

 

Tradycje ludowe

Obyczaje i tradycje naszego regionu

 

Jestem Polakiem i Europejczykiem

Poznajemy mapę regionu i plan miasta

Poznajemy zabytki Ornety .

Poznajemy herb miasta, legendy, władze miasta.

 

Dzień Patrona Szkoły

Urodziny mojej szkoły- konkurs plastyczny

 • Zna historię budynku oraz dzieje swojej szkoły.
 • Zna imię i nazwisko patrona szkoły.
 • Zna życiorys i twórczość patrona szkoły.
 • Uczestniczy w obchodach święta szkoły. Uczestniczy w konkursie plastycznym.
 • Zna florę i faunę zbiorników słodkowodnych.
 • Zna zasady bezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem lub rzeką.
 • Umie prowadzić obserwacje, zapisywać je i wyciągać z nich wnioski,
 • Dostrzega wpływ usytuowania i dostępności obiektów użyteczności publicznej na zdrowie mieszkańców,
 • Tworzy płaskie formy użytkowe-plakat reklamujący miejscowość bez barier.
 • Wie, jakie krajobrazy występują w Polsce i w najbliższej okolicy
 • Samodzielnie redaguje wierszyki o swojej miejscowości
 • Projektuje reklamę swojej miejscowości
 • Potrafi opowiedzieć o budownictwie w swojej miejscowości na podstawie wycieczki
 • Zna rodzaje architektury rodzinnej miejscowości i okolic.

Życie w wodzie

Wycieczka nad jezioro Mieczowe, spotkanie                z wędkarzem

 

Integracja

Miejscowość bez barier-wycieczka

 

Krajobrazy Polski

Różne rodzaje krajobrazów występujących w Polsce

Krajobraz naszej okolicy

Stosunek dzieci do rodzinnych stron

Budownictwo w rodzinnej miejscowości

 

 

 

Szukaj

Licznik odwiedzin

4842264
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
490
8350
14966
4799142
9928
133751
4842264

Twoje IP: 3.236.47.240
2023-02-03

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.