Get Adobe Flash player

Podstawa prawna- Ustawa „Prawo oświatowe„ Dz.U. z 2017r. poz.59

§ 1

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego ,a także dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej .

& 2

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych. Przepisy stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły ogólnodostępnej.

& 3

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) dzieci posiadające rodzeństwo w danej szkole ;

8) dzieci, które mieszkają w pobliżu szkoły ;

9) dzieci nauczycieli pracujących w tej szkole.

§ 4

 1. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

- pedagog szkolny,

- wychowawcy tworzonych klas pierwszych,

 1. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości zapisuje się jednakową liczbę uczniów stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców w klasie. Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 25.

 2. W miarę możliwości uwzględnia się indywidualne prośby rodziców (prawnych opiekunów) np.; umieszczenie rodzeństwa w jednej klasie, umieszczenie grupy przedszkolnej w jednej klasie.

 3. Ostatecznego przydziału uczniów do klas pierwszych dokonuje dyrektor szkoły uwzględniając propozycje Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

 1. Informację o przydzieleniu dziecka do konkretnej klasy rodzice/prawni opiekunowie mogą uzyskać osobiście po 20 sierpnia.

 2. Rodzicom/prawnym opiekunom przysługuje możliwość wniesienia odwołania na piśmie w terminie 3 dni od uzyskania w/w informacji z podaniem uzasadnienia.

 3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni.

 4. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

& 6

O przyjęciu ucznia do dowolnej klasy w czasie trwania roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły. Nauczyciele przedmiotów, wychowawcy klas są zobowiązani do sprawdzenia poziomu wiadomości i umiejętności ucznia testami przedmiotowymi, rozmową, konsultacją z dzieckiem i rodzicami oraz pomocy w nauce.

Pedagog sprawdza sytuację dziecka w rodzinie, analizuje opinie, orzeczenia, jeśli takie dziecko posiada. O atmosferę przyjaznego przyjęcia nowego ucznia dbają wychowawcy i nauczyciele.

§ 7

Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi naucza się innego języka /języków/ obcego niż ten, którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie na zajęcia innego oddziału /grupy/ w tej samej szkole, uczeń może:

  1. uczyć się języka /języków/ obowiązującego w danym oddziale, wyrównując z pomocą nauczyciela i we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;

§ 8

Regulamin rekrutacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Ornecie wprowadzony został Zarządzeniem nr 03/2017 Dyrektora Szkoły z dnia 6 lutego 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zarządznie nr 5 Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r

Szukaj

Licznik odwiedzin

5078181
Dziś
Wczoraj
Ten tydz
Poprzedni tydz
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
4150
4995
26186
5022798
112058
133787
5078181

Twoje IP: 3.238.250.73
2023-03-25

Niedowidzący

Nasze projekty, programy i certyfikaty:)

 • a.jpg
 • ab.JPG
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.png
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.JPG
 • m.JPG
 • n.JPG
 • o.JPG
 • p.JPG
 • r.JPG
 • s.JPG
 • t.JPG


Copyright © 2012. All Rights Reserved.